VEDTÆGTER FOR VINDERUP IDRÆTSKLUB

Klubbens navn

§1

Klubbens navn er ”Vinderup Idrætsklub”, og er hjemmehørende i Holstebro Kommune. Vinderup Idrætsklub blev stiftet d. 8. juni 1928.

Klubbens formål

§2
Klubbens formål er gennem idræt at sikre medlemmerne sund fysisk udfoldelse. At lære medlemmerne at føle et socialt ansvar og samvær med andre. At blive resultatorienterede, ikke bare på det sportslige plan, men også på det menneskelige.

Medlemmerne

§3
1.
Som aktivt medlem kan optages personer, der vedkender sig nærværende vedtægter.
2.
Man er først medlem når kontingent er betalt.
3.
Når et medlem ved uheldig optræden skønnes at skade klubben såvel indad som udadtil, kan vedkommende af bestyrelsen ekskluderes. En enig bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
4.
Beskadiger et medlem ved vold eller uorden nogle af klubbens ejendele, er vedkommende medlem pligtig til at yde fuld erstatning for dette efter bestyrelsens bestemmelse. – Ingen af medlemmerne har ret til at udlåne, eller på anden måde fjerne nogle af klubbens rekvisitter uden bestyrelsens tilladelse.

Kontingent

§4
Medlemskontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen. Kontingentet skal være betalt senest ved betalingsfristens udløb.

Bestyrelsen

§5
Vinderup Idrætsklub ledes af en bestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Af bestyrelsen afgår hvert lige år 3 medlemmer og hvert ulige år 4 medlemmer. Medlemmer kan genvælges.
1.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, 5 menige bestyrelsesmedlemmer.
2.
Vinderup Idrætsklub tegnes ved underskrift af formanden og kassereren i forening.
3.
Alle afgørelser træffes af bestyrelsen.
4.
Bestyrelsen bemyndiges til at ansætte kassereren uden for bestyrelsen.
5.
Mindst 5 bestyrelsesmedlemmer skal være tilstede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Heraf skal formanden eller næstformanden være tilstede.
6.
Ved eventuel afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Afstemningsresultatet indføres i protokollen, og denne fremlægges ved generalforsamlingen.
7.
Suppleanter indtræder kun i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems fravær, som forventes at vare mere end 2 måneder.
8.
I tilfælde af formandens udtrædelse af bestyrelsen før en generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næstkommende generalforsamling.
9.
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. Formand og kasserer skal dog være myndige.
10.
Som medlem af bestyrelsen og er man træner, er man automatisk medlem af foreningen.

Revidering af regnskab

§6
Regnskabsåret kører fra 1. januar til 31. december.

1.
Senest d. 20. januar afleveres regnskabet til revisorerne.
2.
Til at gennemgå regnskaberne vælges en revisor og suppleant. Valget gælder for et år.

Generalforsamlingen

§7
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. – Kun den kan give og forandre lovene.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned med otte dages varsel via offentlige medier og klubbens hjemmeside samt email til klubbens medlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinierne for klubbens virksomhed i det kommende år, samt drøftelse af budget
5. Indkomne Forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) og 2 suppleanter (for 1 år)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Alle generalforsamlinger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til udelukkelse af ét medlem, til ændringer af disse vedtægter, samt til optagelse af lån, mindst 2/3 del af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Alle medlemmer på 16 år og derover, samt alle forældre til medlemmer under 16 år har stemmeret. (1 stemme pr. forældrepar).
Afstemningen skal gennemføres skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker dette.

§9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af klubbens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til en dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§10
Alle af bestyrelsen trufne kendelser og afgørelser kan indankes for generalforsamlingen.
1.
Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubbens indgåede forpligtigelser, for hvilke klubben hæfter med dens respektive formue.
2.
Klubbens medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser over for klubben ud over kontingentforpligtigelsen, og har heller ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

Opløsning

§11
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor.

§12
Den generalforsamling, som vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelsen af klubbens formue indenfor almennyttige formål.